VEEL GESTELDE VRAGEN

Princess Traveller producten worden momenteel verkocht bij Blokker (online en in de winkel), Bol.com, Coolblue, Wehkamp, en Marskramer. Wilt u de voorraad weten van een bepaald product? Neem dan even contact op met de desbetreffende winkel of met onze klantenservice.

IATA staat voor International Air Transport Association. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving voor luchtvaartmaatschappijen. De maximale afmetingen van handbagage zijn vastgesteld op 56 x 45 x 25 centimeter. Dit is inclusief alle uitstekende delen zoals wielen, handvatten, zijvakken etc. Het toegestane formaat en gewicht van handbagage koffers wisselt per luchtvaartmaatschappij. Check daarom altijd de regels van de maatschappij waarmee u reist alvorens uw vlucht. Het is dus niet alleen het formaat, maar ook het gewicht waar naar gekeken wordt. Om nooit voor verrassingen te komen staan, raden wij u zeker aan om ook op de website van de maatschappij waarmee u vliegt de formaten en het gewicht te controleren. Klik hier voor een overzicht van de luchtvaartmaatschappijen en hun regelgeving m.b.t. de maten.

Als u een vraag heeft voor onze klantenservice kunt u emailen naar info@princesstraveller.com. Wij streven ernaar om uw vraag binnen 3 werkdagen te beantwoorden. 

Ook kunt u ons op werkdagen bereiken van 8:30u tot 17:00u op  +31 76 530 03 50

Liever via social media? Geen probleem! U kunt een berichtje sturen naar onze Facebook pagina. 

In het geval van productie en fabricagefouten bieden wij op al onze producten een garantie van twee jaar.

Indien het Princess Traveller product is aangeschaft bij Blokker of Makro kun je het beste naar het verkooppunt gaan en regelen zij de garantieafhandeling verder voor je. Vergeet hierbij niet om ook je aankoopbewijs mee te nemen!

Helaas kunnen wij niet met elke beschadiging helpen. Ruwe behandeling, verkeerd gebruik, slijtage, verwaarlozing, luchthavenschade of andere gebeurtenissen die niet onder productie of fabricagefout vallen worden niet meegenomen in de garantie. In het geval dat de koffer is opengebroken bij bijvoorbeeld de rits of het slot vervalt de garantie ook. Hiervoor kun je het beste contact opnemen met je verzekering.

Je hebt alleen garantie op een vervangend product als dit binnen de originele garantietermijn valt. De garantie gaat dus niet opnieuw in wanneer een product wordt vervangen. Dit is eenmaal de wet. 

Wij raden je aan om dit aanvraagformulier zo gedetailleerd mogelijk in te vullen. Na ontvangst van je aanvraag zullen wij eerst controleren of het reserveonderdeel voorradig is en nemen wij contact met je op. Wij verzenden de reserveonderdelen kosteloos binnen de garantietermijn.

Wil je echter beroep doen op de garantie dien je terug te gaan naar het verkooppunt.

Buiten de garantietermijn zijn er kosten verbonden aan de verzending. De volgende tarieven zijn hiervoor van toepassing:
Handvat  € 7,- (BE €9,50 en DE €14,-)
Wiel € 7,00 (BE €9,50 en DE €14,-)
Slot TSA €7,50 (BE €10,- en DE € 12,50)
Cijferslot, voetjes, en rits pullers worden gratis toegestuurd.

Ja, natuurlijk kan dat. Althans, als het defect ook te vervangen valt. We zullen je vooraf informeren over de kosten en de levertijd, waarna jij kunt aangeven of je hiermee akkoord gaat. De meeste reserveonderdelen kunnen los geleverd worden. Helaas is het niet mogelijk om de ingebouwde weegschaal te vervangen.

Helaas is het niet mogelijk om de ingebouwde weegschaal te vervangen. Controleer goed of de batterij niet leeg is. Als dit niet het geval is zullen wij beoordelen of het defect binnen de garantie valt en of we de koffer in zijn geheel zullen vervangen.

Als het wieltje niet meer goed rolt kan deze wellicht nog vervangen worden door een nieuw wieltje. Hiervoor kun je dit aanvraagformulier voor een nieuw onderdeel invullen. Als het wieltje inclusief kapje compleet is afgebroken is de kans groot dat deze helaas niet meer gerepareerd kan worden. In dit geval beslissen wij of dit onder de garantie valt en of we het product kosteloos vervangen. Indien het Princess Traveller product is aangeschaft bij Blokker of Makro kun je het beste naar het verkooppunt gaan en regelen zij de garantieafhandeling verder voor je. Vergeet hierbij niet om ook je aankoopbewijs mee te nemen!

In dit geval kun je het beste contact opnemen met het Princess Traveller verkooppunt waar je het product hebt aangeschaft. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden. Wel is het belangrijk dat je het aankoopbewijs mee brengt.

Als je koffer is beschadigd tijdens je reis, bijvoorbeeld op de luchthaven of in het vliegtuig, wordt dit helaas niet gedekt door onze garantie. Als dit gebeurt kun je dit het beste direct melden bij de maatschappij waarmee je hebt gereisd aangezien zij aansprakelijk zijn voor de opgelopen schade. Je kunt op de luchthaven bij de bagageservice balie in de douanehal vragen naar het PIR-formulier (Property Irregularity Report). Maak ook foto’s van de opgelopen schade als bewijsmateriaal. Na het ontvangen van uw bagage heeft u zeven dagen de tijd om de luchtvaartmaatschappij schriftelijk aansprakelijk te stellen. Voeg hierbij het klachtenformulier en uw PIR-formulier toe.

Geen paniek! Je koffer is niet kapot maar onze ABS/PC (polycarbonaat) koffers worden beschermd door een dun en doorzichtig folielaagje dat kan worden verwijderd. Na het verwijderen van deze folie zal de koffer er nog mooier uit zien.

Het instellen van je slot is erg eenvoudig en zo gebeurd. Maar eerst moet je wel even weten welk slot er op je koffer zit. Onder het kopje gebruiksaanwijzing staan de sloten die we momenteel hebben op onze verschillende koffers met daaronder een handleiding hoe je deze moet instellen. Tip: kies een code die je niet snel vergeet en schrijf hem ergens op!

Wanneer je de cijfercombinatie van je slot hebt ingesteld en je bent de combinatie vergeten, dan is er een simpel trucje of een resetmodus om dit te herstellen. Omdat het niet de bedoeling is dat iedereen straks dit trucje kent sturen we deze apart via een automatische e-mail. Als dit trucje niet werkt is de enige oplossing om gratis een nieuw cijferslot te bestellen via ons bestelformulier reserve onderdelen.

Het TSA slot wordt alleen gebruikt door de douaniers in Canada en de VS om vrij toegang te krijgen tot je bagage. De sleutel wordt dan ook niet meegeleverd. Als de bagage niet uitgerust is met dit type slot, dan breken de douaniers van deze landen uw bagage open als zij de koffer willen controleren. Een TSA slot is daarom een goede keuze als je geen kapotte koffer wilt!

TSA staat voor Transport Security Administration en is een veiligheidsinstantie van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security dat opgericht is na de aanslagen van 9/11. Deze instantie controleert de veiligheid van reizigers uit en naar de Verenigde Staten. Wanneer je naar de Verenigde Staten vliegt kan het dus zijn dat je koffer ter controle door medewerkers van TSA wordt geopend. Uiteraard doen ze dit alleen maar wanneer hier aanleiding voor is. Met een TSA slot kunnen zij als enige je bagage openen. In het geval dat jouw koffer géén TSA slot heeft zullen ze het slot forceren en je koffer openbreken.

Na inspectie laten de TSA medewerkers een kaartje achter in je koffer om je te informeren dat je koffer door hen is geopend en gecontroleerd.

Helaas zal het niet lukken om de deuk onzichtbaar te verwijderen. Door kracht waarmee de deuk veroorzaakt is zal het materiaal opgerekt zijn en dit blijf je zien. Je kunt proberen om de deuk met een haardroger te verwarmen, beurtelings de binnen- en buitenzijde, en dan de deuk met een stevig stomp voorwerp terug te duwen.

Bourgini producten zijn onder andere te koop bij Blokker, Mediamarkt, Coolblue, Bol.com, Fonq en Amazon.

Helaas zal het niet lukken om de deuk onzichtbaar te verwijderen. Door kracht waarmee de deuk veroorzaakt is zal het materiaal opgerekt zijn en dit blijf je zien. Je kunt proberen om de deuk met een haardroger te verwarmen, beurtelings de binnen- en buitenzijde, en dan de deuk met een stevig stomp voorwerp terug te duwen.

To contact our customer service you can send an e-mail to info@princesstraveller.com. We strive to answer your question within 3 working days.

You can also reach us on working days from 8:30 till 17:00 by calling +31 76 530 03 50

If you would rather use social media, please send a message to our Facebook page. 

In the case of production and manufacturing defects, we offer a two-year warranty on all our products.
If the Princess Traveller product was purchased from Blokker or Makro, it is best to go to the point of sale, where they will deal with your warranty for you. Do not forget to also bring your proof of purchase!

Unfortunately, we can not help with all damage. Rough handling, misuse, wear and tear, neglect, airport damage or other events that are not covered by production or manufacturing fault are not included in the warranty. In the event that the suitcase has been broken open, for example, via the zipper or the lock, the warranty also expires. You are best off contacting your insurance provider for this.

You only have a warranty on a replacement product if it falls within the original warranty period. The warranty does not therefore restart when a product is replaced. This is the law.

Yes, of course you can. At least, if the part with the defect can indeed be replaced. We will inform you in advance about the costs and the delivery time, after which you can indicate your approval. Most spare parts can be ordered separately. Unfortunately, it is not possible to replace the built-in scale separately. 

If the wheel no longer rolls properly, it can likely be replaced with a new wheel. For this you can fill in our spare parts order form for a new part. If the wheel including cap is completely broken off, it is likely that it cannot be repaired. In this case, we decide whether this is covered by the warranty and whether or not we will replace the product free of charge. If the Princess Traveller product was purchased from Blokker or Makro, it is best to go to the point of sale, where they will deal with your warranty for you. Do not forget to also bring your proof of purchase! 

Unfortunately, it is not possible to replace the built-in scale separately. Check whether the battery is empty. If this is not the case, we will assess whether the defect falls within the warranty and whether we will replace the suitcase in its entirety.

We recommend filling out our spare part order form as detailed as possible. After receiving your request we can assess whether the spare part is in stock and we will contact you. We ship spare parts free of charge within the warranty period. Outside the warranty period there are costs associated with the shipment. The following rates apply to this:

Handle €5 (BE €7.50 and DE €10)
Wheel €7.00 (BE €9.50 and DE €14)
TSA lock €7.50 (BE €10 and DE €12.50)

Combination lock, feet and zipper pulls are sent free of charge.

If you want to return your product, it is best to contact the Princess Traveller point of sale where you purchased the product. They will inform you about the possibilities. However, it is important that you bring proof of purchase.

If your suitcase is damaged during your trip, for example at the airport or on the plane, this is unfortunately not covered by our warranty. If this happens, you should report this immediately to the airline you travelled with as they are liable for the damage incurred. You can request a PIR (Property Irregularity Report) form at the airport at the luggage service desk in the customs hall. Also take photos of the damage incurred as evidence. After receiving your luggage, you have seven days to hold the airline company liable in writing. Add the complaint form and your PIR form.

Unfortunately, you will not be able to fully remove the dent. The force with which the dent was caused will have stretched the material, which you’ll continue to see. You can try to heat the dent with a hair-dryer, alternately the inside and outside, and then push back the dent with a solid blunt object.

Don’t worry! Your suitcase is not broken, our ABS/PC (polycarbonaat) suitcases are protected by a thin and transparent foil layer that can be removed. After removal of this foil, the suitcase will look even better.

Setting up your lock is easy and quick. But first you have to know which lock your suitcase has. You can find the different locks we currently have on our suitcases with instructions on how to set them here. Tip: choose a code that you will not soon forget and write it down somewhere!

If you set the code of your lock and have forgotten the combination, there is a simple trick or a reset mode to restore it. Because we don’t want everyone to know this trick, we will send it separately via an automatic e-mail. Via this form you can receive the reset mode.
If this trick does not work, the only solution is to try all 999 combinations. This seems like a time-consuming job, but it really won’t take you more than 30 minutes! It is also possible to order a new lock, you can use our spare parts order form for this.

The TSA key is only used by the customs officers in Canada and the USA to gain access to your luggage. The key is therefore not supplied for you. If the baggage is not equipped with this type of lock, the customs officers of these countries will break open your luggage if they want to check the suitcase. A TSA lock is therefore a good choice if you do not want a broken suitcase!

TSA stands for Transport Security Administration and is the safety authority of the US Department of Homeland Security that was established after the 9/11 attacks. This authority monitors travellers from and to the United States. When you fly to the United States, your suitcase might be opened for inspection by TSA staff. Of course they will only do so if there is reason to. With a TSA lock only they can open your luggage. In case your suitcase does not have a TSA lock, they will force the lock and break open your suitcase. 

After inspection, the TSA staff leave a card in your suitcase to inform you that your suitcase has been opened and checked by them. 

Princess Traveller producten worden momenteel verkocht bij Blokker (online en in de winkel), Bol.com, Coolblue, Wehkamp en Travelbags  Wilt u de voorraad weten van een bepaald product? Neem dan even contact op met de desbetreffende winkel.

IATA staat voor International Air Transport Association. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de wet- en regelgeving voor luchtvaartmaatschappijen. De maximale afmetingen van handbagage zijn vastgesteld op 56 x 45 x 25 centimeter. Dit is inclusief alle uitstekende delen zoals wielen, handvatten, zijvakken etc. Het toegestane formaat en gewicht van handbagage koffers wisselt per luchtvaartmaatschappij. Check daarom altijd de regels van de maatschappij waarmee u reist alvorens uw vlucht. Het is dus niet alleen het formaat, maar ook het gewicht waar naar gekeken wordt. Om nooit voor verrassingen te komen staan, raden wij u zeker aan om ook op de website van de maatschappij waarmee u vliegt de formaten en het gewicht te controleren. Klik hier voor een overzicht van de luchtvaartmaatschappijen en hun regelgeving m.b.t. de maten.

Als u een vraag heeft voor onze klantenservice kunt u emailen naar info@princesstraveller.com. Wij streven ernaar om uw vraag binnen 3 werkdagen te beantwoorden. 

Ook kunt u ons op werkdagen bereiken van 8:30u tot 17:00u op  +31 76 530 03 50

Liever via social media? Geen probleem! U kunt een berichtje sturen naar onze Facebook pagina. 

In het geval van productie en fabricagefouten bieden wij op al onze producten een garantie van twee jaar.

Indien het Princess Traveller product is aangeschaft bij Blokker of Makro kun je het beste naar het verkooppunt gaan en regelen zij de garantieafhandeling verder voor je. Vergeet hierbij niet om ook je aankoopbewijs mee te nemen!

Helaas kunnen wij niet met elke beschadiging helpen. Ruwe behandeling, verkeerd gebruik, slijtage, verwaarlozing, luchthavenschade of andere gebeurtenissen die niet onder productie of fabricagefout vallen worden niet meegenomen in de garantie. In het geval dat de koffer is opengebroken bij bijvoorbeeld de rits of het slot vervalt de garantie ook. Hiervoor kun je het beste contact opnemen met je verzekering.

Je hebt alleen garantie op een vervangend product als dit binnen de originele garantietermijn valt. De garantie gaat dus niet opnieuw in wanneer een product wordt vervangen. Dit is eenmaal de wet. 

Wij raden je aan om dit aanvraagformulier zo gedetailleerd mogelijk in te vullen. Na ontvangst van je aanvraag zullen wij eerst controleren of het reserveonderdeel voorradig is en nemen wij contact met je op. Wij verzenden de reserveonderdelen kosteloos binnen de garantietermijn.

Wil je echter beroep doen op de garantie dien je terug te gaan naar het verkooppunt.

Buiten de garantietermijn zijn er kosten verbonden aan de verzending. De volgende tarieven zijn hiervoor van toepassing:

Handvat  € 7,- (BE €9,50 en DE €14,-)
Wiel € 7,00 (BE €9,50 en DE €14,-)
Slot TSA €7,50 (BE €10,- en DE € 12,50)

Cijferslot, voetjes, en rits pullers worden gratis toegestuurd.

Ja, natuurlijk kan dat. Althans, als het defect ook te vervangen valt. We zullen je vooraf informeren over de kosten en de levertijd, waarna jij kunt aangeven of je hiermee akkoord gaat. De meeste reserveonderdelen kunnen los geleverd worden. Helaas is het niet mogelijk om de ingebouwde weegschaal te vervangen.

Helaas is het niet mogelijk om de ingebouwde weegschaal te vervangen. Controleer goed of de batterij niet leeg is. Als dit niet het geval is zullen wij beoordelen of het defect binnen de garantie valt en of we de koffer in zijn geheel zullen vervangen.

Als het wieltje niet meer goed rolt kan deze wellicht nog vervangen worden door een nieuw wieltje. Hiervoor kun je dit aanvraagformulier voor een nieuw onderdeel invullen. Als het wieltje inclusief kapje compleet is afgebroken is de kans groot dat deze helaas niet meer gerepareerd kan worden. In dit geval beslissen wij of dit onder de garantie valt en of we het product kosteloos vervangen. Indien het Princess Traveller product is aangeschaft bij Blokker of Makro kun je het beste naar het verkooppunt gaan en regelen zij de garantieafhandeling verder voor je. Vergeet hierbij niet om ook je aankoopbewijs mee te nemen!

In dit geval kun je het beste contact opnemen met het Princess Traveller verkooppunt waar je het product hebt aangeschaft. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden. Wel is het belangrijk dat je het aankoopbewijs mee brengt.

Als je koffer is beschadigd tijdens je reis, bijvoorbeeld op de luchthaven of in het vliegtuig, wordt dit helaas niet gedekt door onze garantie. Als dit gebeurt kun je dit het beste direct melden bij de maatschappij waarmee je hebt gereisd aangezien zij aansprakelijk zijn voor de opgelopen schade. Je kunt op de luchthaven bij de bagageservice balie in de douanehal vragen naar het PIR-formulier (Property Irregularity Report). Maak ook foto’s van de opgelopen schade als bewijsmateriaal. Na het ontvangen van uw bagage heeft u zeven dagen de tijd om de luchtvaartmaatschappij schriftelijk aansprakelijk te stellen. Voeg hierbij het klachtenformulier en uw PIR-formulier toe.

Geen paniek! Je koffer is niet kapot maar onze ABS/PC (polycarbonaat) koffers worden beschermd door een dun en doorzichtig folielaagje dat kan worden verwijderd. Na het verwijderen van deze folie zal de koffer er nog mooier uit zien.

Het instellen van je slot is erg eenvoudig en zo gebeurd. Maar eerst moet je wel even weten welk slot er op je koffer zit. Onder het kopje gebruiksaanwijzing staan de sloten die we momenteel hebben op onze verschillende koffers met daaronder een handleiding hoe je deze moet instellen. Tip: kies een code die je niet snel vergeet en schrijf hem ergens op!

Wanneer je de cijfercombinatie van je slot hebt ingesteld en je bent de combinatie vergeten, dan is er een simpel trucje of een resetmodus om dit te herstellen. Omdat het niet de bedoeling is dat iedereen straks dit trucje kent sturen we deze apart via een automatische e-mail. Als dit trucje niet werkt is de enige oplossing om gratis een nieuw cijferslot te bestellen via ons bestelformulier reserve onderdelen.

Het TSA slot wordt alleen gebruikt door de douaniers in Canada en de VS om vrij toegang te krijgen tot je bagage. De sleutel wordt dan ook niet meegeleverd. Als de bagage niet uitgerust is met dit type slot, dan breken de douaniers van deze landen uw bagage open als zij de koffer willen controleren. Een TSA slot is daarom een goede keuze als je geen kapotte koffer wilt!

TSA staat voor Transport Security Administration en is een veiligheidsinstantie van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security dat opgericht is na de aanslagen van 9/11. Deze instantie controleert de veiligheid van reizigers uit en naar de Verenigde Staten. Wanneer je naar de Verenigde Staten vliegt kan het dus zijn dat je koffer ter controle door medewerkers van TSA wordt geopend. Uiteraard doen ze dit alleen maar wanneer hier aanleiding voor is. Met een TSA slot kunnen zij als enige je bagage openen. In het geval dat jouw koffer géén TSA slot heeft zullen ze het slot forceren en je koffer openbreken.

Na inspectie laten de TSA medewerkers een kaartje achter in je koffer om je te informeren dat je koffer door hen is geopend en gecontroleerd.

Wat vervelend om te vernemen dat u een defect hebt aan uw Bourgini product. Bourgini biedt 2 jaar fabrieksgarantie op haar producten. Wij stellen het verkooppunt centraal in het contact met de eindgebruikers. Als koper hebt u immers een koopovereenkomst met het verkooppunt. Wij raden u dan ook aan met uw Bourgini product terug te gaan naar plaats van aankoop. Het verkooppunt heeft uw aankoopbewijs (bon of bankafschrift) nodig.

Helaas kunnen wij niet met elke beschadiging helpen. De garantie vervalt indien het product verkeerd gebruikt is, beschadigd door vallen of stoten, gedemonteerd is, of door normale slijtage. Ook dekt de garantie geen schade door niet tijdig ontkalken van apparaten welke met water worden gebruikt. Indien bij een bepaald product specifieke garantievoorwaarden worden vermeld, hebben deze prioriteit boven de algemene voorwaarden.

U kunt een nieuw filter bestellen voor uw waterkoker, vult u hiervoor het bestelformulier in.

U kunt een nieuwe rubberen ring bestellen voor uw blender, vult u hiervoor het bestelformulier in.

De mengkom mag in de vaatwasser maar sommige losse haken/kloppers etc. niet. Dit staat ook zo beschreven in de gebruiksaanwijzing. U kunt de onderdelen goed schoonmaken en gewoon weer gebruiken. Dit is niet schadelijk en kan geen kwaad. Wanneer u wenst kunt u het betreffende onderdeel nabestellen op onze Bourgini Shop. Let bij het bestellen goed op of het accessoire geschikt is voor uw type Kitchen Chef. Het juiste artikelnummer staat op een sticker onder het product.

Ontkalk uitsluitend met een geschikt ontkalkingsmiddel. Geschikte ontkalkingsmiddelen zijn verkrijgbaar in o.a. de supermarkt en huishoudzaken. Het staat op de verpakking aangegeven of het middel geschikt is. Wij raden azijn en citroenzuur af omdat deze bepaalde metalen en kunststoffen die in moderne apparaten gebruikt worden kunnen aantasten. Dit zal niet zo snel schadelijk zijn als dit een enkele keer gebeurt maar wel bij periodiek ontkalken. De in de supermarkt verkrijgbare ontkalkingsmiddelen voor koffiezetapparaten en waterkokers zijn hier op berekend.

Er kan een klein verschil zijn in de bruiningsgraad van beide zijden van een tosti, maar niet veel. Indien u slechts één tosti tegelijk maakt is dit effect groter vanwege de onbalans in de verhitting. Het apparaat wordt feitelijk in alle standen even heet, maar de bruiningsregelaar regelt de tijd die het apparaat aanstaat.

Enige reuk bij ingebruikname van een nieuw elektrisch apparaat is niet ongewoon. Het gaat vaak om wat hulpstoffen die tijdens de productie gebruikt zijn en tijdens het eerste gebruik verdampen.

Anti-aanbaklagen worden in basis gemaakt van PTFE. PTFE staat bij normaal gebruik voor toepassing op bak- en braadapparaten niet bekend als een gevaarlijke stof. Deze stof is de basis van bekende merk-coatings zoals Teflon, Daikin, Whitford enz. Bourgini gebruikt coatings van het merk Daikin. Bij de productie van PTFE werd vroeger een gevaarlijke stof gebruikt, PFOA. Deze stof wordt echter al jaren niet meer toegepast. Daarnaast komt PFOA vrij bij de productie van PTFE, maar daarna niet meer bij gebruik van een bak- of braadproduct waar PTFE op toegepast is. Echter nogmaals, ook bij de productie van PTFE wordt geen PFOA meer gebruikt. Voor meer informatie verwijzen wij naar dit artikel van de Consumentenbond.

De tijden van 6 minuten gebruik en 10 minuten afkoelen zijn veiligheidshalve vermeld om oververhitting te voorkomen.
Kanttekeningen hierbij:
• De 6 minuten gelden voor continu gebruik, dus zonder de mixer ook maar even te stoppen. Dat komt eigenlijk niet zo vaak voor. De meeste ingrediënten hebben maar enkele minuten nodig.
• De 6 minuten gelden alleen bij gebruik voor zeer zwaar deeg. Bij alle lichtere bewerkingen kunt u de mixer gerust langer gebruiken.

Ja, dat kan. Hiervoor kunt u op onze spare part website terecht. Let bij het bestellen goed op of de mengkom geschikt is voor uw type Kitchen Chef. Het juiste artikelnummer staat op een sticker onder het product.

Als u een vraag heeft voor onze klantenservice kunt u een e-mail sturen naar info@bourgini.com. Wij streven ernaar om uw vraag binnen 3 werkdagen te beantwoorden.

Ook kunt u ons op werkdagen bereiken van 8:30u tot 17:00u op +31 76 564 2080.
Liever via social media? Geen probleem! U kunt een berichtje sturen naar onze Facebook pagina.

In dit geval kun je het beste contact opnemen met het Bourgini verkooppunt waar je het product hebt aangeschaft. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden. Wel is het belangrijk dat je het aankoopbewijs mee brengt.